Kajur & Sekjur PBA

Ketua Jurusan
Masa Jabatan 2019-2023


Dr. Zainal Muttaqin, M.A.

NIP : 19721021 199703 1 002
NIDN / No. Sertifikat Pendidik : 2031107201 / 092100601329
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Oktober 1972
Jabatan Akademik : Lektor
Pangkat, Gol./Ruang :
Penata Tk. I (III/d)
Pendidikan : 1. S-1: Pendidikan Bahasa Arab IAIN Jakarta (1996)
2. S-2: Pendidikan Bahasa Arab PPs UIN Jakarta (2002)
3. S-3: Pendidikan Bahasa Arab UIN Bandung (2018)

Sekretaris Jurusan
Masa Jabatan 2019-2023


Toto Edidarmo, M.A.

NIP : 19760225 200801 1 020
NIDN / No. Sertifikat Pendidik : 0025027605 / 102100604946
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 25 Februari 1976
Jabatan Akademik : Lektor
Pangkat, Gol./Ruang :
Penata Tk. I (III/d)
Pendidikan : 1. S-1: Pendidikan Bahasa Arab IAIN Jakarta ()
2. S-2: Bahasa & Sastra Arab PPs. UIN Jakarta  ()
3. S-3: Pendidikan Bahasa UNJ (dalam proses)